MENU

Gezinstraject autisme door stichting De As

Initiatieven om het jeugdzorglandschap te verbeteren

BEN ondersteunt initiatieven van jeugdzorgaanbieders om het jeugdzorglandschap te verbeteren. Dankzij financiering door BEN kunnen de betrokken aanbieders de haalbaarheid van een veelbelovend idee in kaart brengen, het in de praktijk brengen en er de eerste lessen uit leren. ‘Gezinstraject Autisme’ door stichting De As kreeg subsidie in 2021. In 2023 heeft BEN opnieuw subsidie toegekend voor een vervolg.
Terug naar overzicht alle verbeterinitiatieven 


Gezinstraject autisme door stichting De As

Nieuwe gezinsbehandeling op basis van Mentalization-Based Treatment (MBT) voor families met kind(eren) met autisme. Meerdere gezinnen doorlopen het traject samen in een vaste groep. Na de groepstherapie volgt een gezin systeemther1apie. De behandeling is speciaal voor gezinnen voor wie hulpverlening eerder geen resultaat opleverde en waar het probleemgedrag van het kind zó op de voorgrond staat dat het gezin vastloopt en een kind (bijna) niet meer naar school gaat.


Draagt bij aan het oplossen van de lacunes op het gebied van:

 • Gezinsbehandeling voor families met kind(eren) met autisme en;
 • Multidisciplinaire samenwerking en combinaties van zorg.


Maakt een verschil voor de meest kwetsbare kinderen en hun ouders:

 • Helpt langdurig doordat de behandeling niet alleen gericht is op het kind, maar op de omgeving, inclusief gezin en school. De gezinsbehandeling voor families met kind(eren) met autisme is opgedeeld in 3 sporen: voorfase, groepstherapie en systeembegeleiding in de thuissituatie.
 • Voorfase: voorbereiding op deelname aan het traject. Deze fase is toegevoegd op basis van de ervaringen met de eerste groep gezinnen, van wie er één het traject voortijdig stopte. Het blijkt van nog groter belang dan gedacht om goed met de gezinnen af te stemmen of zij begrijpen waarom ze voor dit traject worden gevraagd, wat MBT is, wat het van hen gaat vragen en hoe ze hiermee als gezin geholpen kunnen zijn.
 • Groepstherapie: De behandeling wordt niet gericht op probleemgedrag, maar op de onderliggende gezinspatronen. Het doel van de behandeling is dat er in het gezin een veiliger klimaat ontstaat, met ruimte voor elkaars verschillen, onderling begrip en onderlinge steun waarin het probleemgedrag van het kind vermindert en het kind weer (meer) naar school gaat. De aanwezigheid van meerdere gezinnen in de groep helpt de deelnemers in beweging te komen. Gezinsleden worden zich meer bewust van hun eigen belevingswereld en die van de ander. Er ontstaat meer onderlinge verbondenheid, meer veiligheid, er is meer ruimte om te leren.
 • Systeembegeleiding in de thuissituatie: vertaling van de geleerde lessen uit de groepstherapie naar de dagelijkse praktijk. Wordt gedaan door de systeembegeleider in de thuissituatie. Na afronding van de groepstherapie, gaat de systeembegeleider hiermee door. Naar mate de dynamiek positief veranderd, zal de frequentie van deze gesprekken worden afgebouwd.


Opbrengst subsidie

 • Twee groepen gezinnen hebben het gezinstraject volledig doorlopen, een derde groep volgt het traject nog.
 • Voldoende medewerkers zijn goed opgeleid door het Expertisecentrum MBT Nederland: 22 systeembegeleiders die gezinnen begeleiden in de thuissituatie na de groepstherapie; 5 medewerkers die de groepstherapie geven.
 • Intervisie en supervisie vanuit het Expertisecentrum MBT Nederland om kennis te borgen en verder te ontwikkelen.


Nieuwe subsidie van BEN

BEN heeft opnieuw subsidie toegekend voor:

 • Effectmetingen: zowel de effecten van de behandeling als kosteneffectiviteit, om daarmee inzichtelijk te maken dat de gezinsbehandeling daadwerkelijk een positief effect heeft op het functioneren van het gezin met kind(eren) met probleemgedrag volgend uit ASS.
 • Aan de slag met de geleerde lessen uit de eerste 2 groepen MBT voor families:
  • meer investeren in het voortraject (voorbereiding, verwachtingsmanagement, invullen vragenlijsten om gezinspatronen bloot te leggen en effecten te kunnen meten).
  • verder investeren in het natraject. Dit door te blijven investeren in opleiding van systeembegeleiders en het verdiepen van hun kennis door middel van supervisie/intervisie.
 • Bredere inzet van de MBT voor families: ruimte om 2 groepen naast elkaar te kunnen draaien waardoor er meer gezinnen geholpen kunnen worden en er sneller informatie over effectiviteit verzameld kan worden.

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden: ‘Als het écht niet meer anders kan’

Op 2 oktober kreeg de zeventienjarige Milou euthanasie. In de vele jaren die daaraan vooraf gingen, kreeg ze op allerlei plekken en van allerlei mensen hulp die haar niet beter maakte. Dat ze na jaren van ‘alles aanpakken om beter te worden’ helemaal óp was en dit leven niet meer wilde, was voor verreweg de meeste hulpverleners onbespreekbaar. Moeder Mireille Verhoof begrijpt heel goed dat hun drijfveer ligt in behandeling en herstel. “Maar ik zie het wel als mijn missie om erkenning te krijgen voor een stervenswens bij ondraaglijk psychisch lijden. Zodat jonge mensen als Milou gezien en gehoord worden. En dat het hen, als het écht niet meer anders kan, gegund wordt op een waardige, humane en liefdevolle manier afscheid te nemen van hun naasten en het leven.”
BEN ondersteunt deze missie.

Lees verder »

Elkaar terugvinden op De Therapeutische Buitenplaats

Waar autisme het leven overschaduwt, kunnen gezinnen volledig ontwricht raken. Kinderen voelen zich onveilig door de stress die er thuis is en durven niet meer op hun ouders te vertrouwen. Ouders raken uitgeput en weten niet meer hoe ze op elkaar kunnen bouwen om het tij te keren. Op De Therapeutische Buitenplaats kunnen ze elkaar weer terugvinden. Zes ouderparen zijn inmiddels gestart.

Lees verder »