MENU

Leersessie aanvragen

RET + BEN houden leersessies met alle betrokkenen om samen te leren van casuïstiek

  • Als het te lang duurde voor de oplossing tot stand kwam
  • Bij hindernissen in het proces of de samenwerking
Iedere casus kent zijn eigen tijdlijn met successen en knelpunten. Samen brengen we de werkzame elementen en belemmeringen in beeld. Daarvan leren we hoe we samen eerder tot beter passende oplossingen kunnen komen voor meervoudige, complexe zorgvragen van (gezinnen met) kinderen die vastlopen in de zorg en niet de juiste hulp krijgen. Dit past bij onze opdracht om te helpen voorkomen dat kinderen tussen wal en schip vallen en het jeugdhulplandschap te verbeteren.

Alle perspectieven gelijkwaardig aan tafel

Bij een leersessie zitten de betrokkenen vanuit alle perspectieven aan tafel. Ook de ouders en jeugdigen, als zij dit willen. Vanuit een open houding en zonder oordeel verkennen we hoe de casus verlopen is. Omdat iedereen vanuit het eigen perspectief belemmeringen en successen inbrengt, ontstaat een rijk beeld van de situatie en wat we hiervan kunnen leren.

Leervraag

Tijdens de sessie worden één of meer specifieke leervragen behandeld die in samenspraak met de deelnemers zijn geformuleerd. De leervragen kunnen gaan over het proces, de onderlinge samenwerking of de inhoud van de oplossing. Elke sessie eindigt met het formuleren van leer- en verbeterpunten en actiepunten die de deelnemers direct en zelf kunnen uitvoeren.

Voorbereiding

We vragen de deelnemers vooraf de tijdlijn in kaart te brengen. Wat zijn de markante momenten? Welke acties heb je wanneer ondernomen? Wat verliep goed en waar zaten belemmeringen? We starten de sessie met onderstaande basale tijdlijn en vullen deze samen verder in.

Na de sessie: leren, adresseren en oplossingen aanjagen

RET+BEN leren van de casuïstiek die in het kernteam voor casuïstiek besproken wordt, van de monitor die de Regionale Expertteams (RET) bijhouden over casuïstiek, uit leersessies en morele beraden. We analyseren de opbrengst en brengen de rode draden voor knelpunten, lacunes, successen en belemmeringen in kaart. We adresseren de knelpunten en lacunes op de juiste plek en jagen oplossingen aan. Hierbij brengen we successen en werkzame elementen onder de aandacht.

Leersessie organiseren?

In de praktijk komt de behoefte aan een leersessie naar boven in het kernteam voor casuïstiek of de regionale expertteams. Zij kunnen een leersessie plannen met Liesbeth van Hoof, Orthopedagoog generalist, GZ Psycholoog, supervisor NVO en bij BEN betrokken als gespreksleider moreel beraad. Ook jeugdzorgaanbieders, GI en gemeenten kunnen via het RET een aanvraag doen.

Liesbeth van Hoof

06 22 51 13 87 | l.v.hoof.professionalisering@gmail.com

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden: ‘Als het écht niet meer anders kan’

Op 2 oktober kreeg de zeventienjarige Milou euthanasie. In de vele jaren die daaraan vooraf gingen, kreeg ze op allerlei plekken en van allerlei mensen hulp die haar niet beter maakte. Dat ze na jaren van ‘alles aanpakken om beter te worden’ helemaal óp was en dit leven niet meer wilde, was voor verreweg de meeste hulpverleners onbespreekbaar. Moeder Mireille Verhoof begrijpt heel goed dat hun drijfveer ligt in behandeling en herstel. “Maar ik zie het wel als mijn missie om erkenning te krijgen voor een stervenswens bij ondraaglijk psychisch lijden. Zodat jonge mensen als Milou gezien en gehoord worden. En dat het hen, als het écht niet meer anders kan, gegund wordt op een waardige, humane en liefdevolle manier afscheid te nemen van hun naasten en het leven.”
BEN ondersteunt deze missie.

Lees verder »

Elkaar terugvinden op De Therapeutische Buitenplaats

Waar autisme het leven overschaduwt, kunnen gezinnen volledig ontwricht raken. Kinderen voelen zich onveilig door de stress die er thuis is en durven niet meer op hun ouders te vertrouwen. Ouders raken uitgeput en weten niet meer hoe ze op elkaar kunnen bouwen om het tij te keren. Op De Therapeutische Buitenplaats kunnen ze elkaar weer terugvinden. Zes ouderparen zijn inmiddels gestart.

Lees verder »