MENU

Pilot: aanpak Ketenzorg LVB-GGZ en J&O

Initiatieven om het jeugdzorglandschap te verbeteren

BEN ondersteunt initiatieven van jeugdzorgaanbieders om het jeugdzorglandschap te verbeteren. Dankzij financiering door BEN kunnen de betrokken aanbieders de haalbaarheid van een veelbelovend idee in kaart brengen, het in de praktijk brengen en er de eerste lessen uit leren. ‘Pilot: aanpak Ketenzorg LVB-GGZ en J&O’ door Juvent, ’s Heeren Loo Zeeland en Emergis kreeg subsidie in 2022.
Terug naar overzicht alle verbeterinitiatieven 


Pilot: aanpak Ketenzorg LVB-GGZ en J&O door Juvent, ’s Heeren Loo Zeeland en Emergis

Een woon-/behandellocatie opstarten voor 4 jongeren in de leeftijd van 12-18/23 jaar met een complexe hulpvraag (op het gebied van de combinatie LVB – GGZ – en J&O) in Zeeland. Binnen deze locatie werkt een multidisciplinair team van begeleiders en behandelaars. De opening van deze locatie is gepland op 1 februari 2023.


Draagt bij aan het oplossen van de lacunes op het gebied van:

 • Kleinschalige woonvormen waar jongeren onvoorwaardelijk kunnen wonen tot hun 23e jaar en waar zij de specialistische behandeling kunnen krijgen die nodig is.


Maakt een verschil voor de meest kwetsbare kinderen en hun ouders:

 • ‘Onvoorwaardelijk wonen’ betekent rust en zekerheid voor de jongeren en hun gezinnen. Verhuizen naar een andere (leeftijds)groep of doorgeplaatst worden naar een andere locatie is niet meer nodig.
 • Zo thuis mogelijk wonen, doordat het eigen gezin en netwerk bij de behandeling en begeleiding betrokken worden.
 • Nauwelijks uitsluitingsgronden.
 • De vraag ‘wat is voorliggend’ hoeft niet meer gesteld te worden. Een woon-/behandellocatie als deze draagt eraan bij dat eerder de best passende hulp ingezet kan worden.


Leren en verder ontwikkelen

De subsidie van BEN wordt gebruikt om de eerste locatie te openen. Doel is de ervaringen, inzichten en resultaten die de pilot oplevert te gebruiken om het openen van meer locaties mogelijk te maken. Onderwerpen om van te leren en verder te ontwikkelen:

 • Het bieden van integrale LVB-GGZ zorg in combinatie met J&O vraagstukken in een passend leefklimaat;
 • Systemisch werken; experimenteren met integratie van het systeem van de jongeren in alledaagse bezigheden binnen de woon-/behandelsetting;
 • Bouwstenen voor intersectorale ketensamenwerking in de zorg. Het uitgangspunt van de keten is dat wij iedere jongere perspectief kunnen bieden op wonen, werken en ondersteuning zodra zij klaar zijn voor een vervolgstap of zij de volwassen leeftijd hebben bereikt.
 • Inzicht in lacunes die met prioriteit moeten worden opgepakt om tot een sluitende keten LVB-GGZ-J&O te komen in Zeeland.
 • De benodigde randvoorwaarden/facilitering en financiering;
 • Concrete en structurele afspraken maken met Inkooporganisatie, Zorgkantoor en eventueel zorgverzekeraars over de bekostiging. Komen tot (sectoroverstijgende) bekostigingsmodellen, zodat duurzame exploitatie van meerdere locaties mogelijk wordt.
 • Situationeel inzetten van expertise en het organiseren van een steunstructuur in relatie tot de geografische ligging. Deze steunstructuur richt zich zowel op directe ondersteuning bij escalaties als op duurzame inzetbaarheid van het team en teamontwikkeling.

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden: ‘Als het écht niet meer anders kan’

Op 2 oktober kreeg de zeventienjarige Milou euthanasie. In de vele jaren die daaraan vooraf gingen, kreeg ze op allerlei plekken en van allerlei mensen hulp die haar niet beter maakte. Dat ze na jaren van ‘alles aanpakken om beter te worden’ helemaal óp was en dit leven niet meer wilde, was voor verreweg de meeste hulpverleners onbespreekbaar. Moeder Mireille Verhoof begrijpt heel goed dat hun drijfveer ligt in behandeling en herstel. “Maar ik zie het wel als mijn missie om erkenning te krijgen voor een stervenswens bij ondraaglijk psychisch lijden. Zodat jonge mensen als Milou gezien en gehoord worden. En dat het hen, als het écht niet meer anders kan, gegund wordt op een waardige, humane en liefdevolle manier afscheid te nemen van hun naasten en het leven.”
BEN ondersteunt deze missie.

Lees verder »

Elkaar terugvinden op De Therapeutische Buitenplaats

Waar autisme het leven overschaduwt, kunnen gezinnen volledig ontwricht raken. Kinderen voelen zich onveilig door de stress die er thuis is en durven niet meer op hun ouders te vertrouwen. Ouders raken uitgeput en weten niet meer hoe ze op elkaar kunnen bouwen om het tij te keren. Op De Therapeutische Buitenplaats kunnen ze elkaar weer terugvinden. Zes ouderparen zijn inmiddels gestart.

Lees verder »