MENU

Pilot Therapeutische buitenplaats

Initiatieven om het jeugdzorglandschap te verbeteren

BEN ondersteunt initiatieven van jeugdzorgaanbieders om het jeugdzorglandschap te verbeteren. Dankzij financiering door BEN kunnen de betrokken aanbieders de haalbaarheid van een veelbelovend idee in kaart brengen, het in de praktijk brengen en er de eerste lessen uit leren. De pilot ‘Therapeutische buitenplaats’ door stichting De As en GGZ Breburg kreeg subsidie in 2023.
Terug naar overzicht alle verbeterinitiatieven 


Pilot: Therapeutische Buitenplaats door stichting De As en GGZ BreBurg

De Therapeutische Buitenplaats heeft als uitgangspunt dat élke hoogcomplexe zorgvraag waarin autisme een rol speelt een systemische zorgvraag is. Het autisme van een kind voor wie de zorgvraag in eerste instantie gesteld wordt, staat niet op zichzelf. De aanpak omvat een nieuwe combinatie van natuur, intensieve systeemtherapie en de activering van het steunsysteem. Er is veel aandacht voor het creëren van een gezamenlijk gevoel van verantwoordelijkheid om te kunnen omgaan ieders (psychische) kwetsbaarheid, niet alleen de kwetsbaarheid van het gezinslid voor wie de zorgvraag in eerste instantie werd gesteld. Dit  gedeelde verantwoordelijkheidsgevoel legt de basis om samen negatieve patronen te doorbreken, crises te doorstaan, weer meer ruimte voor elkaar te voelen en weer positieve ervaringen op te doen als gezin. Geïnspireerd op de denkwijze van Het Huis in Haarlem en gebaseerd op de JIM-methodiek.

De aanpak is voor jeugdigen tussen de 12 en 18 jaar, maar uitzonderingen voor jongere kinderen zijn mogelijk. Contra-indicaties zijn fysieke agressie en een IQ lager dan 80.


Draagt bij aan het oplossen van de lacunes op het gebied van:

  • Specialistische, hybride ambulante hulp.


Maakt een verschil voor de meest kwetsbare kinderen en hun ouders:

Matched care: hulp die helpt omdat deze oog heeft voor elk lid van het gezin.
Het traject, dat maximaal een jaar bestrijkt, bestaat uit drie fasen:

  • Fase 1: in de natuur met het hele gezin uit de impasse komen.

Twee weken lang een intensief, dagelijks traject (5 halve dagen per week) voor het hele gezin op de locatie van de Therapeutische Buitenplaats waarin het opdoen van positieve ervaringen als gezin en het helder krijgen van patronen binnen het gezin en een start maken met het doorbreken van de negatieve patronen centraal staan. Het doel van deze fase is om de impasse te doorbreken. Fase 1 is voor elk gezin hetzelfde.

  • Fase 2: systeembehandeling en begeleiding thuis, eventueel in combinatie met individuele behandeling.

De tweede fase bestaat uit een combinatie van systeembehandeling en een begeleider die in de thuissituatie volgens de JIM methodiek (*zie http://www.jimwerkt.nl voor meer informatie) met het gezin aan de slag gaat met de activering van het formele en informele steunsysteem. In deze tweede fase kan, indien nodig, ook individuele behandeling worden ingezet. Fase 2 wordt voor elk gezin op maat gemaakt.

  • Fase 3: een activiteit om steun uit te putten.
    Samen met elk gezinslid op zoek naar een activiteit waar hij/zij/hen voldoende steun uit haalt. Het is belangrijk dat iedereen, los van de thuissituatie, een plek heeft om op te laden, verhaal kwijt te kunnen of ervaringen met anderen in vergelijkbare situaties uit te wisselen. Dit geeft meer ruimte om er in de thuissituatie voor elkaar te kunnen zijn en helpt om de behandeling en begeleiding uit fase 2 duurzaam te maken. Fase 3 wordt voor elk gezin op maat gemaakt.

Wanneer tijdens de behandeling interventie van een crisisdienst noodzakelijk is, dan kan gebruik gemaakt worden van de crisisdienst van GGz Breburg.


Leren en verder ontwikkelen

De subsidie van BEN wordt gebruikt om een pilot te kunnen starten met gezinnen waarbinnen autisme een rol speelt. De aanpak kan veel breder ingezet worden. Het is de bedoeling dat GGZ Breburg na de eerste pilot aanhaakt, waarna de werking van het concept onderzocht kan worden bij een bredere doelgroep. Vervolgens worden ook andere partijen van Crossroads betrokken.

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden: ‘Als het écht niet meer anders kan’

Op 2 oktober kreeg de zeventienjarige Milou euthanasie. In de vele jaren die daaraan vooraf gingen, kreeg ze op allerlei plekken en van allerlei mensen hulp die haar niet beter maakte. Dat ze na jaren van ‘alles aanpakken om beter te worden’ helemaal óp was en dit leven niet meer wilde, was voor verreweg de meeste hulpverleners onbespreekbaar. Moeder Mireille Verhoof begrijpt heel goed dat hun drijfveer ligt in behandeling en herstel. “Maar ik zie het wel als mijn missie om erkenning te krijgen voor een stervenswens bij ondraaglijk psychisch lijden. Zodat jonge mensen als Milou gezien en gehoord worden. En dat het hen, als het écht niet meer anders kan, gegund wordt op een waardige, humane en liefdevolle manier afscheid te nemen van hun naasten en het leven.”
BEN ondersteunt deze missie.

Lees verder »

Elkaar terugvinden op De Therapeutische Buitenplaats

Waar autisme het leven overschaduwt, kunnen gezinnen volledig ontwricht raken. Kinderen voelen zich onveilig door de stress die er thuis is en durven niet meer op hun ouders te vertrouwen. Ouders raken uitgeput en weten niet meer hoe ze op elkaar kunnen bouwen om het tij te keren. Op De Therapeutische Buitenplaats kunnen ze elkaar weer terugvinden. Zes ouderparen zijn inmiddels gestart.

Lees verder »