MENU

Samenwerking RET + BEN

BEN versterkt de regionale expertteams

BEN komt in actie op de vraag van een regionaal expertteam: het lukt niet om regionaal passende hulp te organiseren.

 • BEN staat financieel en juridisch garant. 
  Daardoor kan de best passende hulp direct van start. Terwijl het kind en het gezin al geholpen worden en de professional zijn werk kan doen, werkt het regionaal expertteam met alle betrokken partijen verder uit wie met wie samenwerkt, wie wat betaalt en onder welke voorwaarden. BEN ondersteunt waar nodig om tot de benodigde afspraken te komen.
 • BEN helpt de best passende hulp te organiseren, over de grenzen van organisaties en regio’s heen.
  Bijvoorbeeld door te helpen om in overleg met gemeenten en aanbieders financiering voor de langere termijn te regelen. Daardoor kunnen aanbieders (samen) verantwoordelijkheid nemen voor dat ene kind dat tussen wal en schip dreigt te vallen. Het doorschuiven van kinderen die nergens écht op hun plek zijn, kan stoppen. Samen bieden aanbieders alle hulp (ambulant en op een zorglocatie) die nodig is.
 • BEN leert:
  organisatorisch, inhoudelijk, op inkoop en beleid, financieel en juridisch. We trekken lessen uit elke casus en brengen patronen in kaart. We steunen initiatieven van aanbieders die lacunes in kennis en passende hulp willen oplossen om van te leren. We vertalen lessen naar een nieuwe praktijk. Met het doel om het jeugdzorglandschap duurzaam te verbeteren.

BEN ondersteunt doorontwikkeling regionale expertteams

BEN ondersteunt op korte termijn de doorontwikkeling van de regionale expertteams. Financieel en door samen te leren van elke casus en de patronen achter meerdere casussen.

Elk regionaal expertteam krijgt budget en maakt een plan voor de doorontwikkeling van de vier functies die door de VNG zijn vastgesteld:

 1. Consultatie en advies
 2. Procesregie
 3. Signaleren en adviseren
 4. Leren van complexe zorgvragen.

RET + BEN leren samen

De regionale expertteams en BEN maakten een gezamenlijk plan voor het signaleren en adresseren van lacunes in het jeugdzorglandschap, monitoren en leren en communicatie. 

Monitoren: alle regionale expertteams en BEN houden sinds 1 januari 2022 bij in een monitor welke vragen ze krijgen en hoe ze die oplossen. Bekijk de rapportage over 2022.

Leren: in de vorm van leersessies gaan we met alle betrokkenen aan tafel om te evalueren vanuit alle perspectieven. Op proces, inhoud of allebei. Ethische kwesties of morele dilemma’s behandelen we tijdens een moreel beraad.

Signaleren en adresseren: de werkgroep RET + BEN Leren analyseert de monitors en de uitkomsten van de leersessies en moreel beraden. Zij signalen patronen: wat mist het huidige jeugdzorglandschap om kwetsbare kinderen en hun gezinnen écht verder te helpen? Zij adviseren waar zo’n patroon of lacune het best belegd kan worden. BEN helpt vervolgens een oplossing aan te jagen.

Communicatie: willen de regionale expertteams hun werk optimaal kunnen doen, dan moeten ze zichtbaar, bekend en goed bereikbaar zijn.

Lange termijndoel: BEN is niet meer nodig bij het organiseren van passende hulp


Doel is dat de regionale expertteams BEN straks niet meer nodig hebben om de best passende hulp voor een kind te regelen.

Op de eerste 3 functies (consultatie en advies, procesregie en signaleren en adviseren) nemen zij de functie en taken van BEN naar verwachting volledig over.

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden: ‘Als het écht niet meer anders kan’

Op 2 oktober kreeg de zeventienjarige Milou euthanasie. In de vele jaren die daaraan vooraf gingen, kreeg ze op allerlei plekken en van allerlei mensen hulp die haar niet beter maakte. Dat ze na jaren van ‘alles aanpakken om beter te worden’ helemaal óp was en dit leven niet meer wilde, was voor verreweg de meeste hulpverleners onbespreekbaar. Moeder Mireille Verhoof begrijpt heel goed dat hun drijfveer ligt in behandeling en herstel. “Maar ik zie het wel als mijn missie om erkenning te krijgen voor een stervenswens bij ondraaglijk psychisch lijden. Zodat jonge mensen als Milou gezien en gehoord worden. En dat het hen, als het écht niet meer anders kan, gegund wordt op een waardige, humane en liefdevolle manier afscheid te nemen van hun naasten en het leven.”
BEN ondersteunt deze missie.

Lees verder »

Elkaar terugvinden op De Therapeutische Buitenplaats

Waar autisme het leven overschaduwt, kunnen gezinnen volledig ontwricht raken. Kinderen voelen zich onveilig door de stress die er thuis is en durven niet meer op hun ouders te vertrouwen. Ouders raken uitgeput en weten niet meer hoe ze op elkaar kunnen bouwen om het tij te keren. Op De Therapeutische Buitenplaats kunnen ze elkaar weer terugvinden. Zes ouderparen zijn inmiddels gestart.

Lees verder »