MENU

Verbeterinitiatieven

Initiatieven om het jeugdhulplandschap te verbeteren

BEN ondersteunt initiatieven van jeugdhulpaanbieders om het jeugdhulplandschap te verbeteren. Dankzij financiering door BEN kunnen de betrokken aanbieders de haalbaarheid van een veelbelovend idee in kaart brengen, het in de praktijk brengen en er de eerste lessen uit leren.

De initiatieven kunnen niet alle lacunes in kennis en passende hulp voor de meest kwetsbare jeugdigen oplossen. De eerste resultaten zullen ook niet overmorgen zichtbaar zijn. BEN geeft de betrokken aanbieders de tijd en de gelegenheid te onderzoeken hoe hun initiatief daadwerkelijk bijdraagt aan een beter jeugdhulplandschap en om daarvoor de benodigde samenwerking op te zetten. Al doende gaan we leren van de eerste ervaringen.

Initiatieven 2023 in alfabetische volgorde:

 1. Vervolgsubsidie Gezinstraject autisme door stichting De As.
  Effectmeting, aan de slag met geleerde lessen en uitbreiding van Mentalization-Based Treatment (MBT) voor voor meer gezinnen tegelijk. Lees hier meer.
 2. Pilot Therapeutische Buitenplaats door Stichting De As en GGZ Breburg.
  De aanpak omvat een nieuwe combinatie van natuur, intensieve systeemtherapie en de activering van het steunsysteem. Er is veel aandacht voor het creëren van een gezamenlijk gevoel van verantwoordelijkheid om te kunnen omgaan ieders (psychische) kwetsbaarheid, niet alleen de kwetsbaarheid van het gezinslid voor wie de zorgvraag in eerste instantie werd gesteld. Dit  gedeelde verantwoordelijkheidsgevoel legt de basis om samen negatieve patronen te doorbreken, crises te doorstaan, weer meer ruimte voor elkaar te voelen en weer positieve ervaringen op te doen als gezin. Geïnspireerd op de denkwijze van Het Huis in Haarlem en gebaseerd op de JIM-methodiek. Lees hier meer

 

Initiatieven 2022 in alfabetische volgorde:

 1. Aanpak Ketenzorg LVB-GGZ en J&O door Juvent, ’s Heeren Loo Zeeland en Emergis.
  Een woon-/behandellocatie voor 4 jongeren in de leeftijd van 12-18/23 jaar met complexe GGZ/LVB problematiek. Binnen deze locatie werkt een multidisciplinair team van begeleiders en behandelaars. Lees hier meer.
 2. Basis Thuis door PRO6 en Almata.
  Ambulante systemische hulp om een residentiele opname zo kort mogelijk te houden door een gecombineerd hulpaanbod aan het gezin. Lees hier meer.
 3. ROTS door PRO6, in samenwerking met stichting De As en Prisma
  Een integrale aanpak waarbinnen de relatie, scheiden tot complexe scheidingen en conflictscheidingen is geborgd en zorg, recht (samenwerking met het juridische landschap) en wetenschap zijn verbonden. Waarin organisaties met elkaar samenwerken en elkaars expertise benutten zodat dit een efficiënte en integrale hulpverlening ten goede komt. Hulpverlening in verbinding op het kind en ouders. Lees hier meer.
 4. Sterk Thuis door Sterk Huis.
  Een kleinschalige woonvorm, waar maximaal 4 kinderen kunnen wonen tot ze als volwassene uitstromen naar een eigen huis of zelfstandigheidstraining. In een Sterk Thuis is een klein hulpverleningsteam aanwezig met vaste gezichten bestaande uit sociotherapeuten en gezinshuisouders. Lees hier meer.

Initiatieven 2021 in alfabetische volgorde:

 1. Gezinstraject autisme door stichting De As.
  Nieuwe gezinsbehandeling op basis van Mentalization-Based Treatment (MBT) voor families met kind(eren) met autisme. Lees hier meer.
 2. GezinstrajectXtra door JeugdhulpXtra.
  Ondersteunt de ambulante aanpak van specialistische behandeling en begeleiding in de thuissituatie met de mogelijkheid van kortstondig verblijf elders, op die momenten dat het gezin daar behoefte aan heeft. Lees hier meer.
 3. Hybride consultatieve, ambulante en klinische hoog-specialistische zorgvormen door Koraal.
  Businesscase voor hybride jeugdhulp voor de doelgroep op het snijvlak van (ortho)psychiatrie, LVB en/of adaptieve problemen, gericht op stabilisatie binnen het gezin en het onderwijs. Lees hier meer.
 4. MST-PSY door Crossroads (penvoerder De Viersprong).
  Het introduceren en uitrollen van MST-PSY voor jeugdigen met psychiatrische problemen in combinatie met complexe systeemproblemen. Lees hier meer.
 5. VIC Multiproblem door Crossroads (penvoerder Sterk Huis).
  Businesscase voor nieuwe kleinschalige klinische- en deeltijd behandelplekken (2/3 behandelplekken) voor kinderen met hoogcomplexe meervoudige problematiek (comorbiditeit) en gezinsproblematiek, met bijna altijd een oorsprong in hechting en/of traumaproblematiek vanuit een sectoroverstijgende aanpak. Lees hier meer.

Beoordeling en keuze initiatieven

In het eerste kwartaal van 2021 konden aanbieders een aanvraag indienen voor de ondersteuning van hun initiatief in de vorm van financiering en inhoudelijke expertise van BEN. De initiatieven moeten helpen een lacune in het jeugdzorglandschap op te lossen. Deze lacunes hebben we in kaart gebracht in de Rapportage lacunes jeugdzorglandschap – Rode Dradenanalyse – januari 2021 (pdf, 1,4 MB). In het eerste kwartaal van 2022 hebben we 2 subsidieoproepen gedaan: een voor kleinschalige woonvormen en een voor specialistische (hybride) ambulante hulp.

We hebben de volgende beoordelingsprocedure gevolgd:

Beoordelingsprocedure door beoordelingscommissie; gemeenten en aanbieders adviseerden
 • De leden van een beoordelingscommissie hebben individueel alle aanvragen getoetst aan het beoordelingskader.
  Helpt het initiatief een bestaande lacune op te vullen? En is de aanvraag goed onderbouwd?
 • De beoordelingscommissie bestaat uit:
  een coördinator/onderzoeker van de Academische werkplaat Jeugd; een klinisch psychologe, een ervaringsdeskundige, financieel adviseur van de gemeente Eindhoven en beleidsmedewerker en inkoper uit regio West-Brabant West.
 • De leden van de beoordelingscommissie hebben hun bevindingen gedeeld en per initiatief een afweging gemaakt.
  Daaruit ontstond een eerste beeld: toewijzen, twijfel of afwijzen.
 • Vanuit beleid en inkoop vanuit de gemeenten checkten hoe een initiatief uit hun regio zou passen binnen het inkoopbeleid en gaven hun advies over het initiatief aan de beoordelingscommissie.
  De beoordelingscommissie heeft dit meegenomen in hun besluit.
 • Projectteamleden vanuit de aanbieders (GGZ, LVB en J&) gaven hun zienswijze op de initiatieven:
  waar zat de verbetering van het jeugdlandschap? Zagen zij het initiatief als kansrijk en uitvoerbaar?
 • Op basis van alle zienswijzen kwam de beoordelingscommissie tot een finaal oordeel.
  Vervolgens beoordeelde zij alle initiatieven die voor toewijzing in aanmerking kwamen nog eens in samenhang. Wanneer meerdere initiatieven ongeveer hetzelfde voor ogen hadden, kozen zij die met de sterkte onderbouwing, de meeste ‘waar voor zijn geld’ of de breedste samenwerking.
 • De initiatieven worden formeel toegewezen of afgewezen door de gemeente Eindhoven, de coördinerend gemeente van de ‘bovenregio’ Brabant/ Zeeland. 

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden: ‘Als het écht niet meer anders kan’

Op 2 oktober kreeg de zeventienjarige Milou euthanasie. In de vele jaren die daaraan vooraf gingen, kreeg ze op allerlei plekken en van allerlei mensen hulp die haar niet beter maakte. Dat ze na jaren van ‘alles aanpakken om beter te worden’ helemaal óp was en dit leven niet meer wilde, was voor verreweg de meeste hulpverleners onbespreekbaar. Moeder Mireille Verhoof begrijpt heel goed dat hun drijfveer ligt in behandeling en herstel. “Maar ik zie het wel als mijn missie om erkenning te krijgen voor een stervenswens bij ondraaglijk psychisch lijden. Zodat jonge mensen als Milou gezien en gehoord worden. En dat het hen, als het écht niet meer anders kan, gegund wordt op een waardige, humane en liefdevolle manier afscheid te nemen van hun naasten en het leven.”
BEN ondersteunt deze missie.

Lees verder »

Elkaar terugvinden op De Therapeutische Buitenplaats

Waar autisme het leven overschaduwt, kunnen gezinnen volledig ontwricht raken. Kinderen voelen zich onveilig door de stress die er thuis is en durven niet meer op hun ouders te vertrouwen. Ouders raken uitgeput en weten niet meer hoe ze op elkaar kunnen bouwen om het tij te keren. Op De Therapeutische Buitenplaats kunnen ze elkaar weer terugvinden. Zes ouderparen zijn inmiddels gestart.

Lees verder »