MENU

VIC Multiproblem door Crossroads (penvoerder Sterk Huis)

Initiatieven om het jeugdzorglandschap te verbeteren

BEN ondersteunt initiatieven van jeugdzorgaanbieders om het jeugdzorglandschap te verbeteren. Dankzij financiering door BEN kunnen de betrokken aanbieders de haalbaarheid van een veelbelovend idee in kaart brengen, het in de praktijk brengen en er de eerste lessen uit leren.‘VIC Multiproblem’ van Crossroads kreeg subsidie in 2021.
Terug naar overzicht alle verbeterinitiatieven 

 

VIC Multiproblem door Crossroads (penvoerder Sterk Huis)

(Crossroads is een samenwerkingsverband tussen vijf regionale specialistische organisaties: De Viersprong, Amarant, GGz Breburg, Sterk Huis, en Via Almata. Dit initiatief is ingediend in samenwerking met De Koraal groep.)

Businesscase voor nieuwe kleinschalige klinische- en deeltijd behandelplekken (2/3 behandelplekken) voor kinderen met hoogcomplexe meervoudige problematiek (comorbiditeit) en gezinsproblematiek, met bijna altijd een oorsprong in hechting en/of traumaproblematiek vanuit een sectoroverstijgende aanpak.

 

Draagt bij aan het oplossen van de lacunes op het gebied van:

  • Multidisciplinaire samenwerking en combinaties van zorg (op het snijvlak van GGZ en J&O) en;
  • Behandelingen (met verblijf).

 

Maakt een verschil voor de meest kwetsbare kinderen en hun ouders:

  • Kinderen vallen niet meer tussen wal en schip. Voor genoemde, getraumatiseerde kinderen is op het moment dat het nodig geen plek beschikbaar voor behandeling en opvang. Wat daarvoor nodig is (kleinschalig , permanent beschikbaar, met een sectoroverstijgende expertise) is te kostbaar voor één of twee jeugdregio’s. Vanwege een instabiele huissituatie komt dit kind niet in aanmerking voor een GGz behandelgroep. En vanwege een te groot aandeel psychiatrische problematiek komt het kind ook niet voor een J&O behandelgroep (bijvoorbeeld bij suïcidaliteit) in aanmerking. Wanneer deze kinderen tóch in behandeling komen (gebeurt in de praktijk), dan kan deze gecombineerde hoog intensieve zorg die nodig is onvoldoende geboden worden. Omdat indicatiecriteria niet voorzien in de noodzaak van betaalbare sectoroverstijgende, flexibele inzet van sectoren samen. Deze kinderen komen hierdoor vaak in gesloten jeugdzorg terecht, wat extra traumatiserend kan zijn en geen oplossing biedt in het duurzaam doorbreken van patronen.

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden: ‘Als het écht niet meer anders kan’

Op 2 oktober kreeg de zeventienjarige Milou euthanasie. In de vele jaren die daaraan vooraf gingen, kreeg ze op allerlei plekken en van allerlei mensen hulp die haar niet beter maakte. Dat ze na jaren van ‘alles aanpakken om beter te worden’ helemaal óp was en dit leven niet meer wilde, was voor verreweg de meeste hulpverleners onbespreekbaar. Moeder Mireille Verhoof begrijpt heel goed dat hun drijfveer ligt in behandeling en herstel. “Maar ik zie het wel als mijn missie om erkenning te krijgen voor een stervenswens bij ondraaglijk psychisch lijden. Zodat jonge mensen als Milou gezien en gehoord worden. En dat het hen, als het écht niet meer anders kan, gegund wordt op een waardige, humane en liefdevolle manier afscheid te nemen van hun naasten en het leven.”
BEN ondersteunt deze missie.

Lees verder »

Elkaar terugvinden op De Therapeutische Buitenplaats

Waar autisme het leven overschaduwt, kunnen gezinnen volledig ontwricht raken. Kinderen voelen zich onveilig door de stress die er thuis is en durven niet meer op hun ouders te vertrouwen. Ouders raken uitgeput en weten niet meer hoe ze op elkaar kunnen bouwen om het tij te keren. Op De Therapeutische Buitenplaats kunnen ze elkaar weer terugvinden. Zes ouderparen zijn inmiddels gestart.

Lees verder »